Call for papers

Oproep om referate – 6de Kollokwium oor Afrikaans – UGent

16-18 Oktober 2019

 

Taalkunde: TAALVARIASIE IN AFRIKAANS

Die tema van die taalkundedeel van die kollokwium is ‘Taalvariasie in Afrikaans’ waaronder ons sowel die variasie binne kontemporêre Afrikaans (geografiese, sosiale, etniese, stilistiese, deur die generasies, …) asook die taalvariasie wat met tydsverloop plaasvind, verstaan. Onderwerpe soos die verhouding tussen Standaardafrikaans en die andere variëteite; die status en die gebruik van Kaapse Afrikaans; die debat oor (her)standaardisering; die gebruik van Afrikaans buite Suid-Afrika; die opkoms van nuwe sosiolekte ens. kom dus aan die bod. Ons verwelkom ook bydraes wat die hedendaagse variasie in die eienskappe of die gebruik van spesifieke leksikale of grammatikale fenomene bespreek en/of ’n nuwe lig werp op diakrone ontwikkelings in Afrikaans. Die plenêre spreker vir hierdie afdeling van die kollokwium, is Gerald Stell (The Hong Kong Polytechnic University). Stell sal die resultate van sy nuwe navorsing oor Afrikaans in Namibië presenteer.

Letterkunde: LITERÊRE OEUVRE VAN BREYTEN BREYTENBACH

In 2019, Breyten Breytenbach se tagtigste jaar, word die vyfde verjaarsdag gevier van sy toetrede tot die universitêre gemeenskap in Gent. Die Gentse Sentrum vir Afrikaans en die studie van Suid-Afrika (www.afrikaans.ugent.be) maak gebruik van hierdie geleentheid om die jaarlikse simposium volledig  te wy aan Breytenbach se artistieke oeuvre. Vanuit ’n transnasionale en interkulturele perspektief word daar aandag geskenk aan die aanwesigheid en kritiese resepsie van Breytenbach in die Lae Lande, sowel as in die Franstalige en Angel-Saksiese wêreld. Ons bespreek die linguistiese en kulturele aspekte van Breytenbach se internasionale gestaltes.  Naas referate oor Breytenbach se literêre werk, verwelkom ons ook die vertalers van sy tekste vir ’n paneelgesprek. Literêre produksie word dus waargeneem vanuit verskillende taal- en kultuurgebiede –  in (inter)nasionale kringe buite die gebied waar die skryfwerk oorspronklik tot stand gekom het.

 

Hoofsprekers:

Breyten Breytenbach – Eredoktor, Universiteit Gent

Louise Viljoen – Universiteit Stellenbosch

Ronelda Kamfer – Rhodes University

Gerald Stell – The Hong Kong Polytechnic University

Fanie Olivier – emeritus-professor, vroeër verbonde aan Adam Mickiewicz-Universiteit

 

Kongreskomitee

Liesbeth Augustinus (KULeuven), Elisabeth Bekers (Vrije Universiteit Brussel), Inge Brinkman (Universiteit Gent), Andries Coetzee (University of Michigan), Timothy Colleman (Universiteit Gent), Kathleen Gyssels (Universiteit Antwerpen), Frans Hinskens (Meertens Instituut), Yves T’Sjoen (Universiteit Gent), Margriet van der Waal (Rijksuniversiteit Groningen & Universiteit van Amsterdam), Freek Van de Velde (KU Leuven), Gerhard Van Huyssteen (NWU & VivA) en Louise Viljoen (Stellenbosch Universiteit)

 

Organisasie

Marni Bonthuys, Timothy Colleman, Laura Engels, Kathleen Gyssels, Dora Scott, Elke Seghers, Yves T’Sjoen, Freek van de Velde, Annelies Verdoolaege, Martina Vitackova

 

Referaatvoorstelle:

Dien asseblief referaatvoorstelle van maksimum 500 woorde teen 15 April 2019 in by afrikaans@ugent.be.

 

Call for papers – 6de Colloquium over het Afrikaans – UGent

16-18 oktober 2019

 

Taalkunde: TAALVARIATIE IN HET AFRIKAANS

Het thema van het taalkundige deel van het colloquium is ‘Taalvariatie in het Afrikaans’, waaronder we zowel variatie binnen het hedendaagse Afrikaans begrijpen (langs geografische, sociale, etnische, stilistische, generationele, enz. lijnen) als variatie in de tijd. Te denken valt aan onderwerpen zoals de verhouding tussen het Standaardafrikaans en andere variëteiten; de status en het gebruik van het Kaaps; het restandaardiseringsdebat; het gebruik van het Afrikaans buiten Zuid-Afrika; de opkomst van nieuwe sociolecten, enz. We verwelkomen evenzeer bijdragen waarin de hedendaagse variatie in de eigenschappen of het gebruik van specifieke lexicale of grammaticale fenomenen in kaart wordt gebracht en/of die nieuw licht werpen op diachrone ontwikkelingen in het Afrikaans. De plenaire spreker voor het taalkundige deel van het colloquium is Gerald Stell (The Hong Kong Polytechnic University), die de resultaten van nieuw onderzoek naar het Namibische Afrikaans zal presenteren.

 

Letterkunde: LITERAIR OEUVRE VAN BREYTEN BREYTENBACH

In 2019, wanneer Breyten Breytenbach tachtig is, wordt de vijfde verjaardag gevierd van Breytenbachs toetreding tot de universitaire gemeenschap in Gent. Het Gents Centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (www.afrikaans.ugent.be) gebruikt deze aanleiding om het letterkundig deel van het jaarlijks symposium integraal op te hangen aan zijn artistieke oeuvre. Vanuit transnationaal en intercultureel perspectief wordt aandacht besteed aan de aanwezigheid en kritische receptie van Breytenbach in de Lage Landen, in de francofone en de Angelsaksische wereld. De internationale gestalten van Breytenbach in hun linguïstische en culturele inbedding zijn het onderwerp van gesprek.

Niet alleen voorstellen voor referaten over het literaire werk van Breytenbach worden aanvaard. Ook vertalers worden uitgenodigd voor een panelgesprek. De literaire productie circuleert in en wordt gepercipieerd vanuit verschillende taal- en cultuurgebieden, in (inter)nationale circuits, buiten het gebied waar initieel de productie van het schrijfwerk tot stand komt.

 

Keynotes:

Breyten Breytenbach – eredoctor, Universiteit Gent

Louise Viljoen – Universiteit Stellenbosch

Ronelda Kamfer – Rhodes University

Gerald Stell – The Hong Kong Polytechnic University

Fanie Olivier – emeritus-professor, vroeger verbonden aan de Adam Mickiewicz-Universiteit

 

Wetenschappelijk comité

Liesbeth Augustinus (KULeuven), Elisabeth Bekers (Vrije Universiteit Brussel), Inge Brinkman (Universiteit Gent), Andries Coetzee (University of Michigan), Timothy Colleman (Universiteit Gent), Kathleen Gyssels (Universiteit Antwerpen), Frans Hinskens (Meertens Instituut), Yves T’Sjoen (Universiteit Gent), Margriet van der Waal (Rijksuniversiteit Groningen & Universiteit van Amsterdam), Freek Van de Velde (KU Leuven), Gerhard Van Huyssteen (NWU & VivA) en Louise Viljoen (Stellenbosch Universiteit)

 

Organiserend comité

Marni Bonthuys, Timothy Colleman, Laura Engels, Kathleen Gyssels, Dora Scott, Elke Seghers, Yves T’Sjoen, Freek van de Velde, Annelies Verdoolaege, Martina Vitackova

 

Abstracts:

Gelieve abstracts van max. 500 woorden in te dienen voor 15 april 2019 – stuur naar afrikaans@ugent.be.